DIGIYLIOPISTO-PALVELUN KÄYTTÖEHDOT

1. Määritelmät

Asiakas” tarkoittaa Palvelun käyttäjiä.

Campwire” tarkoittaa Campwire-digituotealustaa.

Palvelu” tarkoittaa Digiyliopisto -palvelua, jossa osallistujalla on pääsy Digiyliopiston opiskelumateriaaliin. Palvelun tarkempi sisältö määräytyy Palvelun verkkosivuilla tai muutoin Palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten ja erityisehtojen mukaisesti

Palveluntarjoaja tarkoittaa Intoloop Oy:tä (y-tunnus on 2283473-5). 

Sopimusehdot tarkoittaa näitä käyttöehtoja, joita sovelletaan Palveluun. 

 

2. Sopimusehtojen hyväksyminen ja sopimuksen syntyminen

2.1 Sopimusehtojen hyväksyminen

Asiakas hyväksyy nämä Sopimusehdot tekemällä hakemuksen Palveluun tai käyttämällä Palvelua.

2.2 Sopimuksen syntyminen Palvelussa 

Sopimus syntyy, kun Asiakas on tehnyt hakemuksen Palveluun ja maksanut sitoutumismaksun viimeistään sen kalenterikuukauden aikana, jolloin Palvelu alkaa.

Mikäli Asiakas ei ole maksanut sitoutumismaksua edellä selostetun mukaisesti, Asiakkaan pääsy Palveluun evätään kyseisen hakukierroksen osalta. 

2.3 Asiakkaan Palvelussa antamien tietojen oikeellisuus 

Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta eikä Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta tarkistaa tai täydentää tietoja. 

 

3. Tunnistautuminen ja tunnistautumisvälineet

3.1 Tunnistautumisvälineet 

Eräiden Palvelun osien käyttö edellyttää käyttäjätunnusta ja henkilökohtaista salasanaa. Käyttäjätunnuksena toimii Asiakkaan ilmoittama sähköpostiosoite.

3.2 Asiakkaan tunnistautumisvälineet 

Palveluntarjoaja luovuttaa käyttäjätunnukset ja salasanat Asiakkaalle Palvelun käyttämiseksi Sopimuksen voimassaoloajaksi ja vain sovittua, näiden käyttöehtojen mukaista tarkoitusta varten. Asiakkaalla ei ole omistusoikeutta tunnuksiin. Sopimuksen päätyttyä myös Asiakkaan tunnusten käyttöoikeus päättyy, ellei erikseen ole muuta sovittu tai lainsäädännöstä muuta johdu.

3.3 Tunnistautumisvälineiden huolellinen säilyttäminen 

Asiakas vastaa tunnistautumistietojensa huolellisesta ja asianmukaisesta säilyttämisestä. Tunnistautumisvälineisiin liittyvä salasana on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Asiakas on vastuussa sellaisista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet tunnistautumistietojen huolimattomasta säilytyksestä. 

3.4 Palveluntarjoajan oikeus muuttaa tunnistautumisvälineitä 

Palveluntarjoajalla on koska tahansa oikeus muuttaa Asiakkaan tunnistautumisvälineitä. Palveluntarjoaja ilmoittaa tunnistautumisvälineiden muutoksista Asiakkaalle etukäteen, jos se on kohtuudella mahdollista.

 

4. Palvelun tuottaminen ja käyttö sekä tähän liittyvät oikeudet

4.1 Palvelun tuottaminen 

Palveluntarjoajalla on oikeus tuottaa Palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla. Palveluntarjoajalla on oikeus tehdä Palveluun muutoksia. Tällaiset muutokset saattavat vaikuttaa Palvelun sisältöön, tekniikkaan tai käyttöön. Palveluntarjoaja pyrkii ilmoittamaan Asiakkaaseen vaikuttavista muutoksista kohtuullisessa ajassa etukäteen.

4.2 Käyttöoikeus Palvelun aineistoon 

Palvelu sisältää ja sen kautta on saatavilla immateriaalioikeuksilla suojattua aineistoa. Aineiston omistus- ja immateriaalioikeudet kuuluvat Palveluntarjoajalle tai kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla ei ole ilman Palveluntarjoajan etukäteistä nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataville tai muuten hyödyntää Palvelusta tai sen kautta saamaansa aineistoa miltään osin muutoin kuin omassa henkilökohtaisessa käytössään. 

4.3 Asiakkaan laitteet, ohjelmistot ja yhteydet 

Palvelun käyttämiseksi tarpeelliset laitteet, ohjelmistot ja yhteydet (kuten esimerkiksi yhteydet matkaviestinverkkoon ja internetiin) eivät kuulu Palveluun. Asiakas vastaa tällaisten laitteiden, yhteyksien ja ohjelmistojen hankkimisesta, toimintakunnosta ja soveltuvuudesta. Asiakas vastaa myös siitä, että tämän laitteet tai ohjelmistot eivät haittaa tai häiritse Palveluntarjoajan tai Palvelun toimintaa. Häiriöitä mahdollisesti tuottavat laitteet ja ohjelmistot on välittömästi irrotettava Palvelusta. 

 

5. Palvelun ylläpitäminen ja virheiden korjaaminen 

5.1 Ylläpito ja virheiden korjaaminen 

Palveluntarjoaja pyrkii huolehtimaan parhaan kykynsä mukaan Palvelun toimivuudesta ja pyrkii korjaamaan Palvelun mahdolliset virheet kohtuullisessa ajassa. 

5.2 Tilapäiset keskeytykset 

Palveluntarjoajalla on oikeus tilapäisesti sulkea Palvelu tai sen osa, jos tämä on perustellusta syystä tarpeen. Palveluntarjoaja pyrkii toimimaan siten, että keskeytys on mahdollisimman lyhyt ja siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Palveluntarjoaja tiedottaa Asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksiensa mukaan etukäteen. 

 

6. Reklamointi Palvelusta ja Palveluntarjoajan vahingonkorvausvelvollisuus 

6.1 Asiakkaan reklamointi

Asiakkaan on reklamoitava Palveluntarjoajalle havaitsemastaan virheestä Palvelussa ja vaadittava virheen oikaisua kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Reklamaatio tulee toimittaa sähköpostilla osoitteeseen tuki@digiyliopisto.fi

6.2 Virheen oikaisu 

Palveluntarjoajalla on oikeus oikaista virhe, jos se Asiakkaan ilmoittaessa virheestä viipymättä tarjoutuu tekemään sen. Jollei virhettä voida korjata tai sitä ei tehdä kohtuullisessa ajassa siitä, kun Asiakas ilmoitti virheestä, on Asiakkaalla oikeus saada virhettä vastaava hinnanalennus. 

6.3 Vahingonkorvausvelvollisuus ja vastuunrajoitus 

Asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta virheen aiheuttamasta välittömästä vahingosta kuluttajansuojalain vahingonkorvaussäännösten mukaisesti. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa vahingosta, joka aiheutuu Palveluntarjoajasta riippumattomasta syystä taikka Palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta seikasta. Asiakkaalla on oikeus saada korvausta virheen aiheuttamista välillisistä tai epäsuorista vahingoista vain silloin, kun vahinko johtuu Palveluntarjoajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta. Asiakas on aina velvollinen ryhtymään kohtuullisiin toimenpiteisiin kärsimänsä vahingon rajoittamiseksi. Muun kuin kuluttaja-asiakkaan osalta Palveluntarjoaja ei ole vastuussa virheen aiheuttamasta vahingosta. 

6.4 Viat asiakkaan hallitsemissa laitteissa tai ohjelmistoissa 

Jos Asiakas tahallisesti tai Palveluntarjoajan huomautuksesta huolimatta käyttää viallisia tai häiriötä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja, tämä vastaa Palveluntarjoajalle aiheutuneista vahingoista sekä vikojen etsimisestä aiheutuneista kustannuksista. 

 

7. Laskutus

7.1 Sitoutumismaksu

Sitoutumismaksu maksetaan verkkopankki- tai korttimaksuna Campwiren kautta tai erikseen pyydettäessä laskulla. 

Sitoutumismaksua ei palauteta, jos Asiakas hyväksytään Palveluun.

7.2 Jäsenmaksu

Jäsenmaksun laskutus tapahtuu Palveluntarjoajan yhteistyökumppanin Finvoicer-laskutuspalvelun kautta. Jäsenmaksu on mahdollista maksaa vuosittain kertamaksuna tai osamaksuna. 

Kertamaksulla maksettaessa kertamaksua koskeva lasku toimitetaan Asiakkaalle ensimmäisen opiskelukuukauden aikana tai viimeistään toisen opiskelukuukauden aikana. Osamaksulla maksettaessa ensimmäistä osamaksua koskeva lasku toimitetaan Asiakkaalle ensimmäisen opiskelukuukauden aikana tai viimeistään toisen opiskelukuukauden aikana, ja tämän jälkeen osamaksuja laskutetaan kuukausittain. 

Selvyyden vuoksi huomautetaan, että Asiakkaaseen voidaan kohdistaa perintätoimenpiteitä, mikäli laskujen maksu myöhästyy. Edelleen huomautetaan, että laskujen maksuun liittyvissä asioissa Asiakkaan tulee olla yhteydessä Finvoicerin asiakaspalveluun, jonka yhteystiedot löytyvät laskulta. Mikäli Asiakkaan laskutuksen kannalta tarpeelliset tiedot muuttuvat tai niitä halutaan muuttaa, Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä Palveluntarjoajalle osoitteeseen tuki@digiyliopisto.fi.

Asiakas on itse velvollinen varmistamaan, että lasku on saapunut Asiakkaalle ja ilmoittamaan Palveluntarjoajalle, mikäli Asiakas ei ole saanut laskua. Mikäli Asiakas on pyytänyt toimittamaan laskun sähköpostilla, on Asiakas velvollinen tarkistamaan myös roskapostin, sillä Palveluntarjoaja ei voi vaikuttaa Asiakkaan sähköpostiasetuksiin.

7.3 Hinnanmuutokset 

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa hinnastojaan sekä Palvelun käytöstä perittäviä maksuja.

 

8. Sopimuksen kesto 

8.1 Sopimuksen peruuttaminen Asiakkaan toimesta

Kun Asiakas on lähettänyt hakemuksen ja maksanut sitoutumismaksun, hän saa käyttöoikeuden Palveluun. Koska digitaalisen sisällön toimittaminen aloitetaan heti sitoutumismaksun maksamisen yhteydessä, Asiakkaalla ei ole enää sitoutumismaksun maksamisen jälkeen mahdollisuutta peruuttaa Palvelua eikä saada sitoutumismaksua takaisin.

8.2 Sopimuksen irtisanominen Asiakkaan toimesta 

Sopimus on voimassa yhden (1) vuoden, jonka jälkeen sopimuksen voimassaolo uusiutuu automaattisesti yhden (1) vuoden kerrallaan, paitsi jos Asiakas irtisanoo sopimuksen päättymään sen hetkisen yhden (1) vuoden jakson loppuun ilmoittamalla tästä kirjallisesti Palveluntarjoajalle sähköpostiosoitteeseen tuki@digiyliopisto.fi vähintään kaksi viikkoa ennen kyseisen jakson päättymistä. Mikäli irtisanominen on tehty edellä selostetun mukaisesti, Asiakkaan oikeus Palvelun käyttöön ja kurssimateriaaliin päättyy vuoden jakson lopussa. Selvyyden vuoksi todetaan, että irtisanominen ei poista Asiakkaan maksuvelvollisuutta kuluvan yhden (1) vuoden jakson osalta.

 

9. Campwire lahjakortti

Palveluntarjoaja antaa Asiakkaalle vuosittain Campwire-lahjakortin, joka oikeuttaa Asiakkaan käyttämään Campwirea Palvelun tilauksen yhteydessä esitettyjen palvelukuvausten ja erityisehtojen mukaisesti. Asiakkaalle tarjottava käyttöaika voidaan aloittaa milloin tahansa Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välisen sopimuksen voimassaoloaikana, mutta käyttöaika tulee käyttää peräkkäisinä kuukausina. Edellä selostettu oikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää kolmansille osapuolille.

Edellä selostetun käyttöoikeuden päättyessä Campwiren käyttö jatkuu automaattisesti maksullisena. Mikäli Asiakas haluaa lopettaa Campwiren käytön maksuttoman ajanjakson jälkeen, Asiakkaan tulee ilmoittaa tästä kirjallisesti osoitteeseen tuki@campwire.com 14 vuorokautta ennen ilmaisjakson päättymistä.

Mikäli Asiakkaan sopimus tai oikeus käyttää Palvelua päättyy, Asiakas menettää oikeuden kaikkeen käyttämättömään käyttöaikaan. Selvyyden vuoksi todetaan, että myös päättymishetkellä voimassa oleva käyttöoikeus päättyy.

Campwiren käyttöön sovelletaan Campwiren toimitusehtoja, jotka löytyvät osoitteesta https://www.campwire.com/fi/terms.

Mikäli Asiakkaalla on ongelmia Campwiren käytön kanssa tai hän haluaa saada tietoa sovelluksesta, apua löytyy sivulta https://tuki.campwire.com. Asiakas voi ottaa yhteyttä myös  asiakaspalveluun tuki@campwire.com

 

10. Sopimuksen päättäminen Palveluntarjoajan toimesta

Palveluntarjoajalla on oikeus kokonaan tai osittain päättää sopimus tai lopettaa Palvelun toimittaminen Asiakkaalle, jos: 

(a) Asiakas on laiminlyönyt erääntyneen saatavan suorittamisen maksukehotuksesta huolimatta;

(b) Asiakas käyttää Palveluntarjoajan antamasta huomautuksesta huolimatta häiriöitä aiheuttavia laitteita tai ohjelmistoja;

(c) Asiakas on aiheuttanut Palvelun käytöllä häiriötä Palveluntarjoajalle, muille Palvelun käyttäjille tai kolmansille osapuolille;

(d) Asiakas rikkoo sopimuksen mukaisia velvoitteitaan;

(e) Asiakas on antanut Asiakkaan Palvelun avaamisen yhteydessä tai myöhemmin oleellisesti virheellisiä tietoja; tai

(f) Palveluntarjoajalla on syytä epäillä, että Asiakas käyttää Palvelua lainvastaiseen toimintaan. 

 

11. Sopimuksen päättymisen seuraukset

Sopimuksen päättyessä Asiakkaan oikeus Palvelun ja kurssimateriaalin käyttöön päättyy välittömästi.

 

12. Muut ehdot

12.1 Tietojen antaminen 

Asiakkaan tulee ennen Palvelun avaamista antaa Palveluntarjoajalle sen vaatimat Palvelua varten tarvittavat tiedot (Asiakastiedot) sekä tarkistaa annettujen tietojen oikeellisuus. Asiakkaan on ilmoitettava Palveluntarjoajalle viipymättä Asiakastietojensa muutoksista. 

12.2 Sopimuksen siirtäminen 

Palveluntarjoajalla on oikeus siirtää sopimus kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus siirtää sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirtoa koskevan ilmoituksen jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle. 

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle ilman Palveluntarjoajan etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. 

12.3 Henkilötietojen käsittely

Asiakkaan henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan Palveluntarjoajan tietosuojaselostetta. Tietosuojaselosteen löydät osoitteesta https://www.digivallankumous.fi/tietosuojaseloste/.

12.3 Sovellettava laki ja oikeuspaikka 

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia ja erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on lisäksi oikeus saattaa asia Kuluttajariitalautakunnan tai Suomessa sijaitsevan kotipaikkansa käräjäoikeuteen käsiteltäväksi. Mikäli kuluttajalla ei ole kotipaikkaa Suomessa, erimielisyydet ratkaistaan Pirkanmaan käräjäoikeudessa, Suomessa. 

12.4 Ylivoimainen este 

Osapuolet vapautuvat velvoitteistaan ja velvollisuudestaan maksaa korvausta, jos sopimusvelvoitteiden rikkominen tai niiden täyttämättä jättäminen johtuu ylivoimaisesta esteestä. Vapauttamisperusteeksi (force majeure) katsotaan sellainen sopimuksen täyttämisen estävä ja sopimuksen syntymisen jälkeen sattunut epätavallinen ja asiaan vaikuttava tapahtuma, joka on sopimuspuolista riippumaton, ja jonka vaikutuksia ei voida kohtuudella välttää tai voittaa. Tällainen tapahtuma voi olla esim. sota, kapina, pakko-otto tai takavarikko yleiseen tarpeeseen, energiajakelun keskeytys, työselkkaus, tulipalo, ukonilma tai muu luonnonilmiö, kolmannen aiheuttama kaapelivaurio tai muu vaikutuksiltaan vastaava ja epätavallinen sopijapuolista riippumaton syy. Jos sopimusvelvoitteen täyttäminen viivästyy jostakin edellä mainitusta syystä, sopimusvelvoitteen täyttämisaikaa jatketaan niin paljon kuin kaikki tapaukseen vaikuttavat olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä kohtuullisena. 

12.5 Käyttöehtojen muutokset 

Palveluntarjoaja pidättää oikeuden muuttaa näitä Sopimusehtoja. 

Copyright © Digiyliopisto 2020 . Tietosuojaseloste